ผลงาน/กิจกรรม

จบการศึกษานิติศาสตร์มหาบันทิต ม.รามคำแหง ปี 2548
จบการศึกษาปริญานิติศาสตร์ ม.รามคำแหง 2539
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยจุฬาราชวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสภาทนายความ
ประกาศนียบัตร"กฎหมายสหกรณ์"
อดีรองประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่
อดีตคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแพร่กฎหมาย
เป็นคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ2550ถึงปัจจุบัน
อดีตคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเชียงใหม่

ทนายหนึ่งนคร รุณจัตุรัส