สำนักงานกฎหมายหนึ่งนครทนายความ

สำนักงานกฎหมายหนึ่งนครทนายความ และปรึกษาธุรกิจ ได้ดำเนินการให้บริการด้านกฎหมาย และว่าความโดยทนายที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สำนักงานฯได้ให้บริการด้านกฎหมายแก่หน่วยงานเอกชน อาทิ สถาบันการเงิน สินเชื่อเช่าซื้อ ประกันภัย ที่ดิน นิติบุคคล อาคารชุด ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เช่น สหกรณ์ กองทุน และให้บริการแก่บุคคลทั่วไปทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีประเภทอื่นๆ

"เข้าใจ โปร่งใส จริงใจ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม"

ทนายหนึ่งนคร รุณจัตุรัส

ด้านกฎหมาย

ปรึกษาอรรถคดีแพ่ง คดีอาญา ตลอดจนการดำเนินคดี
ดำเนินคดีปกครอง คดีแรงงาน คดีล้มละลาย
ติดตามหนี้สิน ออกหนังสือทวงถาม
ทำนิติกรรม พินัยกรรม
ยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา - เขียนแก้อุทธรณ์และฎีกา
ยื่นคำร้องในคดี การประกันตัว

ด้านพาณิชย์

ทำสัญญา และ ตรวจร่างสัญญา
ทำสัญญาและพินัยกรรมนอกสถานที่
จดทะเบียนพาณิชย์ และ แก้ไขทะเบียนพาณิชย์
เจรจาทางธุรกิจ หรือรับมอบอำนาจในการทำนิติกรรม

บริการด้านอื่นๆ

จดทะเบียนสมรสกับคนต่างประเทศ
ยื่นขอวีซ่า รับรองเอกสาร แปลเอกสาร ยื่นขอสัญชาติ
ขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
เจรจาในส่วนราชการ , เอกชน ออกหนังสือโต้ตอบ
ลงลายมือชื่อเป็นพยานในเอกสาร
ดูแลทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล หรือคนต่างประเทศ

1. สำนักงานฯตั้งอยู่หมู่บ้านไทยไสมุทร (หน้าแมคโครหางดงครับ) แผนที่ในกูเกิ้นคลาดเคลื่อไปครับ

2. สำนักงานเครือข่าย "สำนักงานกฎหมายนพรัตนทนายความ" ตั้งอยู่หน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่

2. สายด่วน 089 -4333-989 ถ้าไม่รับสายติดงานหรือโทรมาดึกมากอาจไม่ได้รับสายจะติดต่อกลับเช่นกันครับ

3. สามารถนัดหมายล่วงหน้าทั้งในและนอกสถานที่ได้